Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Suprabazar, je vindt er alles

Globaal restafvalcijfer IVM-gemeenten in 2022 flink gedaald

In 2022 is het restafvalcijfer in de IVM-regio flink gedaald tegenover vorige jaren. Waar in 2021 nog gemiddeld 138,3 kg restafval per inwoner werd ingezameld daalde dit in 2022 naar 126,92 kg per inwoner. Een afname met liefst 11,38 kg per inwoner. Hiermee hebben de IVM-gemeenten samen ervoor gezorgd dat de door de OVAM aan IVM opgelegde doelstelling van maximum 135 kg/inwoner restafval, voor het eerst, ruimschoots werd gehaald.

Ook zijn de individuele resultaten prima! Reeds 11 van de 15 bij IVM aangesloten steden of gemeenten behalen hun individuele door de OVAM opgelegde doelstelling. Een goed resultaat voor de hele regio!.

Er werd minder restafval aan huis opgehaald

In vergelijking met 2021 werd vorig jaar gemiddeld ruim 9,5 kg per inwoner minder restafval aan huis opgehaald. In 2021 werd nog 124,4 kg per inwoner opgehaald, in 2022 noteren we 114,98 kg/inwoner.

Waar in 2021 vanaf april in 4 bijkomende gemeenten gft apart werd opgehaald, noteren we in 2022 voor het eerst volledige jaarcijfers in deze gft-gemeenten (Assenede, Eeklo, Evergem en Sint-Laureins). Dit verklaart wellicht een (aanzienlijk) deel van de daling. Waar in het opstartjaar al een aanzienlijke daling werd genoteerd, zet deze trend zich nog verder in 2022: Assenede, Eeklo en Evergem noteren elk ca. 12 kg minder restafval ten opzichte van 2021. Sint-Laureins kent een daling van het opgehaalde restafval met zelfs 15 kg per inwoner tegenover 2021.
De gft-ophaling mag in deze gemeenten dus gezien worden als katalysator voor de dalende restafvalcijfers.

Ook de gft-gemeenten in de meer zuidelijke regio van het IVM-gebied die al langer gft selectief inzamelen, kennen in 2022 eveneens een daling in het ingezamelde restafval: De Pinte -8 kg, Merelbeke en Nazareth -7 kg en Zulte -9 kg.

Evenwel, ook in de gemeenten waar géén selectieve ophaling van gft wordt georganiseerd daalt het aan huis opgehaalde restafvalcijfer. Overal wordt een daling van meerdere kg per inwoner genoteerd.

Naast de selectieve ophaling van gft kunnen we stellen dat inwoners wellicht nog beter sorteren (zo is er nog een stijging van het ingezamelde PMD), maar wellicht kiezen meer en meer inwoners voor het kringlooptuinieren, hergebruik, herstel- en deeleconomie (o.m. de heropstart van repair cafés en de regelmatige acties in de kringloopwinkels werken sensibiliserend).
Tenslotte heeft de energiecrisis vermoedelijk ook enig effect op het consumptiegedrag met een verminderde afvalproductie als neveneffect.

Daling van het ingezamelde grofvuil op de recyclageparken

Op de recyclageparken wordt grofvuil ingezameld. Grofvuil is het niet recycleerbaar materiaal dat moet worden verbrand én wegens afmeting of volume niet in de restafvalzak past. Het grofvuil maakt ook onderdeel uit van het globale restafvalcijfer.

In vergelijking met het grofvuilresultaat dat in 2021 werd gemeten, is het aandeel grofvuil in 2022 gedaald met ca. 2 kg per inwoner naar 11,77 kg per inwoner (tegen over 13,71 kg in 2021).
Deze daling (die al enkele jaren is ingezet, in 2020 noteerden we nog 18 kg per inwoner) is het resultaat van het correct aanvoeren van grofvuil in de container, en het (nog beter) selectief aanbieden van het afval in de overige containers voor recyclage of andere verwerkingstoepassingen dan verbranden.

Dankzij het beter sorteren op het recyclagepark dalen ook de voorbehandelings- en verbrandingskosten. Bovendien kunnen veel selectieve fracties die uit het grofvuil worden geweerd, tegen een voordeliger tarief (en soms tegen een opbrengst) worden verwerkt als materiaalstroom.

OVAM norm gehaald

Een aangenaam neveneffect: de doelstellingen die enkele jaren geleden door de hogere overheid werden opgelegd tegen eind 2022, zijn bereikt en zelfs overschreden! Het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ legt de individuele gemeenten én IVM ‘te behalen doelstellingen’ op inzake het restafvalcijfer per inwoner per jaar. Deze doelstellingen moesten gehaald worden tegen eind 2022; gemeenten kregen enkele jaren om er naar toe te werken.

Elke gemeente kreeg een ‘norm’ opgelegd in functie van de typologie waartoe de gemeente behoort (deze volgt de indeling volgens zgn. Belfius clusters). In de IVM-regio zijn er 9 ‘typologieën’ en 7 normen vastgelegd, gaande van 113 kg/inwoner (Lievegem) tot 152 kg/inwoner (Aalter en Gavere). IVM kreeg zelf ook een norm opgelegd, 135 kg/inwoner.

Waar in 2021 het IVM cijfer strandde op 138,3 kg/inwoner, noteren we voor de globale IVM-norm in 2022 een gemiddelde van 126,92 kg per inwoner, dat is 8 kg onder de norm.

Als we naar de resultaten van de individuele IVM-gemeenten kijken, zien we dat in 2022 11 van de 15 gemeenten aan de hun opgelegde norm voldoen.

Daarenboven blijkt dat alle gemeenten zeer flinke inspanningen hebben gedaan om het restafval te verminderen, inwoners aan te zetten om nog meer bewust met afval en materialen om te gaan en hiermee niet enkel kosten besparen doch ook milieudoelstellingen helpen behalen.

PMD: lichte stijging van het ingezamelde verpakkingsafval in de blauwe zak

In 2022 zien we opnieuw een toename van het ingezamelde PMD in het IVM-werkingsgebied. In 2021 steeg het aandeel ingezameld PMD met 1,25 kg tegenover het vorige jaar. Wellicht was een deel van de stijging toe te schrijven aan de COVID-pandemie waardoor er thuis meer verpakkingsafval was geproduceerd en ingezameld. In 2022 noteren we nog steeds een toename, evenwel niet meer zo sterk als gedurende het ‘COVID-jaar’.

We geven ter illustratie de evolutie van het totaal ingezamelde PMD mee sedert de invoering van de ‘P+’ inzameling (vanaf juni 2019 werden in de hele IVM-regio meer ‘plastic verpakkingen’ toegelaten in de blauwe zak):

  • 2018: 3.984 ton (P+ enkel in Aalter)
  • 2019: 4.684 ton (vanaf juni P+ in alle gemeenten)
  • 2020: 6.250 ton
  • 2021: 6.610 ton
  • 2022: 6.716 ton

Omgerekend in kg per inwoner noteren we in 2022 22,70 kg/inwoner opgehaald PMD, een lichte stijging tegenover het vorige jaar met ca 0,2 kg per inwoner

De aanvoer naar de afvalenergiecentrale van IVM in 2022

De afvalenergiecentrale verwerkte vorig jaar afgerond 95.000 ton. Dit is in lijn met wat er voor 2022 werd geraamd. Dankzij de continue productie en bedrijfsvoering werd een elektriciteitsproductie van 54.825.287 kWh gerealiseerd. Hiervan werd 45.694.023 kWh verkocht.

Stilstandswerken om oververhitters te vervangen

Momenteel worden op 1 productielijn de oververhitters in de ketel vervangen. Deze oververhitters zijn een zeer cruciaal onderdeel in de energierecuperatie: om oververhitte stoom te maken, moet er extra warmte aan de stoom worden toegevoegd. De geproduceerde stoom in de ketels wordt door een oververhitter geleid, waardoor verzadigde stoom stijgt in temperatuur en ‘oververhitte stoom’ wordt.

Bij verlies van warmte zal deze stoom afkoelen zonder dat er minuscule waterdruppeltjes ontstaan, die de rotors in de turbine zouden kunnen beschadigen. De oude oververhitters hebben ca. 14 jaar dienst bewezen. De nieuwe hebben een kostenplaatje van ca. € 1.200.000 (excl. btw).

Persbericht: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland

Geplaatst op: 22 februari 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen