Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Proximus is de grootste aanbieder van telecom producten en -diensten in België, met nationale dekking.
LEADER projecten Provincie Oost-Vlaanderen
Foto: © Provincie Oost-Vlaanderen

10 LEADER-projecten voor plattelandsontwikkeling goedgekeurd in Meetjesland

De Lokale Actiegroepen van LEADER Meetjesland-Leievallei keurden in totaal 14 projecten goed die zullen lopen tot in 2026. Het nieuwe LEADER-programma voor plattelandsontwikkeling zet in op de thema’s landschap en biodiversiteit, land- en tuinbouw, en leefbare dorpen.

In de regio Meetjesland gaan er 10 projecten van start in de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke en Lievegem. Na de start van deze eerste reeks projecten lanceren de Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland al meteen een nieuwe oproep. De deadline voor aanmelding is 9 september 2024. Deze projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2025. Alle documenten en info rond deze oproep 2024-2025 zijn te vinden op www.leaderoostvlaanderen.be.

LEADER projecten in het Meetjesland

Zorgzaam thuiskomen in de natuur
Promotor: Natuurpunt Meetjesland
Locatie: Meetjesland

Werken en beleven in de natuur bevordert het fysieke, sociale en mentale welbevinden. Dit geldt zeker voor jongeren en volwassenen die een traject volgen in een zorginstelling. Daarom gaan we samen met 3 zorginstellingen aan de slag op werkdagen, belevingsmomenten en plantacties. Zo werken we samen aan meer biodiversiteit en een goede mentale gezondheid. Met dit project leggen we de basis voor wat een stevige samenwerking op de lange termijn moet worden tussen natuurverenigingen en zorginstellingen.

Duurzaam watergebruik op het landbouwbedrijf
Promotor: Viaverda (vroeger Proefcentrum voor Sierteelt)
Locatie: Meetjesland

De Meetjeslandse landbouwsector heet de voorbije jaren ernstig geleden onder de droogteproblematiek. Het regionaal Meetjeslandse klimaatadaptatieplan toont aan dat de effecten van de klimaatverandering in de komende decennia nog zullen toenemen en dat dit ernstige negatieve gevolgen voor de landbouwsector met zich mee zal brengen.

Via dit project willen we onze Meetjeslandse en bij uitbreiding Oost-Vlaamse landbouwsector inspireren,
ondersteunen en begeleiden om oplossingen in het kader van rationeel waterbeheer te vinden en te realiseren door concrete voorbeeldbegeleidingstrajecten te faciliteren.

Deze begeleidingstrajecten zijn noodzakelijk om onze landbouwsector op een economisch en ecologisch duurzame manier te laten ontwikkelen en haar veerkrachtig te maken tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. De kennis en ervaring die uit deze begeleidingstrajecten voortvloeit wordt via bedrijfsbezoeken, studiedagen en op generieke wijze gedeeld met de ruimere Oost-Vlaamse landbouwsector.

(On)kruid van Boeren voor de samenleving
Promotor: (on)Kruid
Locatie: Meetjesland (Lievegem, Eeklo, Deinze)

“(on)kruid van boeren voor de samenleving” is een project dat samen met lokale boeren de biodiversiteit wil verhogen door meer inheemse kruiden en bloemen te zaaien. Deze (on)kruiden trekken talrijke bijen, vlinders, vogels en insecten aan en zijn ook heerlijke smaakmakers voor kruidenthee. Het project wil de teelt en de verwerking van de kruiden tot kruidenthee en andere producten optimaliseren. Lokale sociale ateliers helpen met het verpakken van de kruidenthee en samen met partners worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals meewerkdagen, proeverijen en vormingen, om meer mensen met dezelfde interesse bij elkaar te brengen en zo de biodiversiteit te stimuleren. Doe je mee?

Mobiliteit, een uitdaging voor het platteland
Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland
Locatie: Meetjesland – Leievallei

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn en de daarbij horende mobiliteitsvisie brengen grote veranderingen met zich mee voor de plattelandsmobiliteit, waarbij de vervoersarmoede in de landelijke gebieden dreigt toe te nemen. Dit project streeft naar oplossingen door samen te werken met lokale gemeenschappen, met bijkomende aandacht voor kwetsbare groepen, en richt zich hierbij specifiek op de ‘last mile’ van verplaatsingen in vijf dorpen.

Het omvat een cocreatief proces van identificatie van behoeften tot implementatie van oplossingen, met een signalerende rol naar overheden. Daarnaast wordt gewerkt rond betrokkenheid van inwoners met de
Hoppinpunten, die centraal staan in de last mile verplaatsingen.

Artiesten in Residentie
Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland
Locatie: Meetjesland – Leievallei

Het project ‘Artiesten in Residentie’ bevordert samenwerking tussen kunstenaars en plattelands-actoren met als doel de lokale trots te stimuleren. Plattelandscentrum Meetjesland en projectpartners wil vier creatieve participatietrajecten opzetten, elk met één kunstenaar per gemeente. Kunstenaars verblijven tijdelijk op locatie en werken in participatie met de lokale gemeenschap aan een artistieke realisatie, geïnspireerd door het dorp en de dorpsbewoners en met focus op de lokale identiteit.

Diverse doelgroepen worden betrokken om culturele participatie te vergroten. De projectlocaties zijn Sint-Laureins, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Nazareth & De Pinte. Het project streeft naar duurzame sociale relaties en onderlinge inspiratie, zowel intern onder kunstenaars als extern door het delen van resultaten binnen de regio en het aanmoedigen van soortgelijke initiatieven elders.

Energie autonomie in lokale plattelandsgemeenschappen
Promotor: Volterra
Locatie: Meetjesland

In het project ‘Energie autonomie in lokale plattelandsgemeenschappen’ wil Volterra samen met het Algemeen Boerensyndicaat en andere boerenorganisaties de energietransitie in de landelijke regio van het Meetjesland versnellen door lokaal opgewekte energie voor iedereen toegankelijk te maken via collectieve productie en consumptie. Door een aanzienlijke verhoging van de productie van lokaal opgewekte groene stroom, slimme distributie en het beheer als een collectieve voorziening leiden onze inspanningen finaal tot lagere energie- en netkosten.

Vanuit dit uitgangspunt willen wij plattelandsbewoners helpen en ondersteunen om gedeeltelijk zelf in onze energiebehoefte te voorzien, en tegelijk onbenutte (dak)oppervlakte in te zetten voor een maatschappelijk doel. We willen niet alleen lokaal energie produceren, maar ook zo veel mogelijk de opgewerkte energie ter plaatse gebruiken. Als stapsteen om onafhankelijk te worden van de externe (inter)nationale energievoorziening.

Plattelandsbewoners en bedrijven worden ontzorgd in de begeleiding naar meer duurzame energie en een energie autonome regio. Participatie in energieprojecten met een eigen identiteit en streekgebondenheid zorgt ook voor een groter draagvlak. Wij hopen samen werk te kunnen maken van onze gedeelde ambities en via een Leader project een toekomstbestendig, klimaatneutraal Meetjesland mee te helpen faciliteren.

Hubsakee!
Promotor: Wijkcentrum De Kring
Locatie: Eeklo (en omliggende gemeenten)

Hubsakee!’ is een nieuw concept van ontmoeting voor (kwetsbare) Meetjeslandse ouders met jonge kinderen (0-12 jaar). In de werking staat ontmoeting centraal : het is een plek waar (kwetsbare) ouders even tot rust kunnen komen, in contact komen met andere ouders, met vrijwilligers, met professionele medewerkers; een plek waar ouders worden geïnformeerd over rechten; een plek waar ouders worden geschakeld naar passende hulp/dienstverlening indien nodig; een plek waar ouders/kinderen een pc kunnen gebruiken; een plek waar een laagdrempelig activiteitenaanbod wordt uitgebouwd voor ouder/kind; een plek van waaruit de bestaande materiële dienstverlening makkelijk toegankelijk is en optimaal kan worden benut.

Het materieel aanbod van kinderfietsen, babykledij, kamp(eer)materiaal en speelgoed wordt aangeboden en georganiseerd vanuit een circulair deelsysteem. Hubsakee! wordt mee vorm gegeven vanuit een (te bouwen) sterk partnernetwerk van (regionale) welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Boerenmarkt Kaprijke
Promotor: Stichting Lodewijk De Raet
Locatie: Meetjesland

De Boerenmarkt, waar het leven en werken op het platteland beleefd wordt, zichtbaar maakt en gewaardeerd wordt zodat mens en initiatief zich gesterkt voelt. Boerenmarkt Kaprijke wil er mee voor zorgen dat het goed wonen, werken en leven is in Kaprijke en omstreken. De Boerenmarkt heeft ondertussen een reguliere werking maar is nog te kwetsbaar. Als er een aantal sleutelfiguren wegvallen, is het voortbestaan van de Boerenmarkt in gevaar. Daarom willen we met dit project de werking te bestendigen. We willen dit enerzijds doen door in te zetten op marktuitbreiding.

We mikken vooral op een aanvullend aanbod van de huidige standhouders. We gaan hiervoor in overleg met de huidige standhouders, contacteren proactief potentiële standhouders en zoeken, indien nodig, naar drempelverlagende mogelijkheden om hun aanbod op de Boerenmarkt te krijgen. Anderzijds willen we ook verder bouwen aan de gemeenschap. We maken verbinding met diverse actoren uit het Kaprijkse ecosysteem. We richten een aantal testcases op voor mogelijke samenwerking. Door elkaar beter leren kennen, in te spelen op elkaars noden, uitdagingen, sterktes zijn we ervan overtuigd dat we tot duurzame samenwerkingen kunnen komen die versterkend werken voor de Boerenmarkt en voor de gemeenschap.

Jongeren in beweging
Promotor: Stad Eeklo
Locatie: Eeklo

Het hoofddoel van het project is om jongeren in beweging te brengen vanuit hun eigen krachten, talenten en mogelijkheden en dit door outreachend ontmoeting te creëren en aanklampend te werken in hun eigen leefwereld. We gaan participatief met de jongeren aan de slag en proberen ze toe te leiden tot het bestaande aanbod indien gewenst. Zo niet wordt een aanbod op maat en vraag uitgewerkt met de jongeren.

Door de link te leggen met het Jongerenhuis, kunnen we op alle levensdomeinen ondersteunen. Door sterke samenwerkingen zal het mogelijk zijn om op te komen voor de rechten van jongeren en de dienstverlening in de regio te optimaliseren. Hiervoor worden constructieve gesprekken aangegaan met lokale overheden en dienstverleners op basis van gecapteerde signalen en ervaringen van jongeren en medewerkers. We gaan samen met de partners ook aan de slag om indien mogelijk ook na de projectperiode de werking structureel te verankeren.

Parochiezaal 2.0
Promotor: Sint-Agathe Vereniging
Locatie: Bassevelde

Het bestaand dak van de parochiezaal in Bassevelde wordt heraangelegd als structureel onderhoud. Zodoende kunnen er zonnepanelen op het dak komen. Er is ruimte voor een laadpaal. Als dit er is, zoeken we samen met de bewoners van Bassevelde om een deelwagen ter beschikking te hebben.
We blijven inwoners van Bassevelde samenbrengen en zetten samen een stap in de klimaatransitie.

Persbericht en foto: Provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op: 27 mei 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen